Werking Prijs & administratie Inspraak & klacht
contact Contacteer Sociale Familiezorg

Poetshulp

   Een aanvraag voor poetshulp indienen.   Klik hier als u een aanvraag voor poetshulp wilt indienen

De dienst poetshulp biedt aangepaste poetshulp aan door ervaren poetsvrouwen. Hier vindt u meer informatie over ons aanbod, de werking, de prijs, en informatie over uw inspraak.

Wat wij aanbieden

Daar waar gezinsverzorging betrekking heeft op de huishouding, verzorging en psychosociale ondersteuning, beperkt de poetsdienst zich tot het onderhoud van de woning. Zoals:
 • stof afnemen, stofzuigen
 • sanitair en keuken onderhouden
 • vloeren schoonmaken
 • meubelen reinigen
 • bedden opmaken
 • ramen en gordijnen wassen
 • stoep schoonmaken
 • trappen, balkon, terras poetsen

U mag verwachten van onze medewerkers dat zij:

 • aandacht hebben voor uw wensen
 • respect hebben voor uw privé leven
 • eerlijk zijn
 • zich houden aan het beroepsgeheim
 • oog hebben voor wat u zelf nog kan en uw zelfstandigheid ondersteunen

Er wordt verwacht dat onze poetsvrouwen met respect behandeld worden. Voor meer informatie over onze deontologie die gehanteerd wordt bij de poetshulp verwijzen wij u graag door naar onze deontologiesectie.

Onze poetsvrouwen doen enkel poetswerk. Indien u niet op zoek bent naar poetshulp, maar naar hulp bij het huishouden en bij verzorging, zoals koken, boodschappen doen en een bad nemen, dan kan u beroep doen op onze dienst gezinszorg.

terug

Werking

Contactpersoon
De contactpersoon met Sociale Familiezorg is de regioverantwoordelijke (klik hier om contact op te nemen). Hij/zij komt eerst op huisbezoek vóór de aanvang van de hulp om correcte afspraken te maken. Hij/zij volgt uw dossier op en komt daarna nog minstens éénmaal per jaar langs voor een zogenaamde 'herziening' van het dossier.

De regioverantwoordelijke:

 • zorgt voor uw administratief dossier poetshulp
 • stelt uw bijdrage vast op basis van uw inkomen
 • spreekt met u de inhoud en de tijdstippen van de hulp af (taakafspraken)
 • volgt de hulpverlening permanent op
 • brengt u op de hoogte van mogelijke wijzigingen in het programma
 • staat open voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten
 • kan eventueel andere hulpverleners inschakelen indien gewenst

Wijkwerking
De regioverantwoordelijke en de poetsvrouwen vergaderen regelmatig om de hulp zo verantwoord mogelijk te organiseren. De informatie die op zo'n vergadering wordt uitgewisseld valt onder het gedeeld beroepsgeheim, en is er steeds op gericht de kwaliteit van de hulp te verhogen.

Werkregeling
De hulp wordt in principe per halve dag verleend. Indien daar aanleiding toe bestaat kunnen ook kortere of langere pakketten poetshulp aangeboden worden (bvb. 2 uren of een volledige dag). De poetsvrouw kan in de voormiddag 15 minuten de tijd nemen voor de lunch. In de namiddag valt de verplaatsingstijd ten laste van de gebruiker (+/- 15 minuten).

terug

Prijs, betaling en administratie

Privacy
Voor de samenstelling van uw dossier en voor de vaststelling van uw bijdrage, moeten wij over bewijsstukken beschikken. Wij garanderen dat alle informatie vertrouwelijk behandeld en opgeslagen wordt. Wij geven én vragen slechts inlichtingen aan derden, nadat wij uw toestemming daarvoor kregen.


Prijs
Bij het eerste huisbezoek wordt uw persoonlijke bijdrage voor de poetshulp afgesproken. Die bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en van uw gezinslast. Indien uw inkomen gevoelig wijzigt, brengt u de regioverantwoordelijke daarvan op de hoogte. Uw bijdrage wordt in elk geval jaarlijks herzien door de dienst tijdens een huisbezoek.

Facturatie
De poetsvrouw laat u na elke hulpverleningsbeurt het aantal gepresteerde uren hulp ondertekenen. Op basis daarvan wordt maandelijks een factuur opgemaakt, die u via een domiciliëringsopdracht kan betalen.

terug

Inspraak, suggesties en klachten.

Inspraak
Soms verloopt de hulp of de planning van de hulp niet zoals u zou wensen. Soms verloopt het ook moeilijker dan wij zouden wensen. Omwille van allerlei onvoorziene gebeurtenissen (ziekte, hospitalisatie, ziekenhuisontslag, overlijden, ...) zijn onze regioverantwoordelijken dag in dag uit bezig met het plannen en herplannen van de beschikbare hulp. Iedereen heeft in die planning zijn waarde, zijn noden en zijn recht op inspraak. Wij zijn er voor u, en wij willen niets liever dan u tevreden zien! Laat uw ongenoegen dus niet nodeloos aangroeien, en vertel ons uw vragen en uw suggesties. Wij staan er borg voor dat wij zullen proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Suggesties en klachten
In eerste instantie kan u zich uiteraard wenden tot de poetsvrouw of de regioverantwoordelijke.
Indien u geen vrede neemt met het antwoord of de geboden oplossing, kan u zich met uw klacht wenden tot de directeur, Dimitri Durlet (klik hier om contact op te nemen). In dat geval mag u binnen de 14 dagen een schriftelijk en gemotiveerd antwoord verwachten.
Als uw klacht dan nog blijft bestaan, kan u zich richten tot:

   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
   Afdeling welzijnszorg
   Team Thuiszorg
   Markiesstraat 1
   1000 Brussel
   Tel: 02/553 33 38
terug

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
Sociale Familiezorg vzw
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
socialefamiliezorg@socfamzorg.be
KBC 409-9553221-26

Sociale Familiezorg