Werking Prijs & administratie Inspraak & klacht
contact Contacteer Sociale Familiezorg

Buurtdienst Aanvullende Thuishulp
Antwerpen Centrum - Linkeroever

   Een aanvraag voor aanvullende thuishulp indienen.   Klik hier als u een aanvraag voor aanvullende thuishulp wilt indienen

De buurtdienst van Sociale Familiezorg heeft een heel eigen visie en missie. Voor meer uitleg: klik hier.

De Buurtdienst Antwerpen Centrum - Linkeroever biedt hulp aan binnen het huishouden wanneer poetsdiensten en diensten thuiszorg niet of nog niet kunnen helpen. Dit kan zijn omdat :

 • de hulp van kortdurende aard is (vuilnis buitenzetten, boodschap doen)
 • er een wachtlijst is bij gezins- en poetshulp
 • de hulp van éénmalige aard is (vervuilde situatie opkuisen, grote kuis, zolder opruimen)

Hier vindt u meer informatie over ons aanbod, hoe wij werken, de prijs, en informatie over uw inspraak

Wat wij aanbieden

Wat doen de buurthelpsters:

Poetsen:

 • Stofzuigen
 • Afstoffen
 • Dweilen
 • Ramen wassen
 • Bed verschonen
 • Balkon/terras schoonmaken
 • Bedden opmaken
 • Grote kuis

Huishoudelijke taken:

 • Maaltijden maken
 • Afwassen
 • Boodschappen doen
 • Wassen (intern/extern)
 • Strijken

Andere taken:

 • Oplossen van vervuilde situaties
 • Begeleiding naar winkel
 • Helpen inpakken bij verhuis

Er wordt verwacht dat onze buurthelpsters met respect behandeld worden. Voor meer informatie over de deontologie die gehanteerd wordt bij de buurtdienst verwijzen wij u graag door naar onze deontologiesectie.

Onze buurthelpsters doen enkel poetswerk en werk van huishoudelijk aard. Indien u op zoek bent naar iemand die u kan bijstaan bij personenverzorging (helpen bij wassen en aankleden,…) dan kan u een beroep doen op onze dienst gezinszorg.

terug

Werking

Contactpersoon
De contactpersoon bij Sociale Familiezorg is de co÷rdinator van de buurtdienst (klik hier om contact op te nemen). Hij komt eerst op huisbezoek vóór de aanvang van de hulp om correcte afspraken te maken. Hij volgt uw dossier op.

De coördinator:

 • zorgt voor uw administratief dossier aanvullende thuishulp
 • spreekt met u de inhoud en de tijdstippen van de hulp af (taakafspraken)
 • volgt de hulpverlening permanent op
 • brengt u op de hoogte van mogelijke wijzigingen in het programma
 • staat open voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten
 • kan eventueel andere hulpverleners inschakelen indien gewenst

Wijkwerking
De coördinator en de buurthelpsters vergaderen wekelijks om de hulp zo optimaal mogelijk te organiseren. De informatie die op zo'n vergadering wordt uitgewisseld valt onder het gedeeld beroepsgeheim, en is er steeds op gericht de kwaliteit van de hulp te verhogen.

Werkregeling
De hulp wordt in principe per halve dag verleend en dit in de voormiddag: maandag en dinsdag tussen 9.00u en 13.00u en woensdag, donderdag, vrijdag tussen 9.00u en 12.00u. Indien daar aanleiding toe bestaat, kunnen ook kortere pakketten aanvullende thuishulp aangeboden worden (bvb. 2 uren).

terug

Prijs, betaling en administratie

Privacy
Voor de samenstelling van uw dossier en voor de vaststelling van uw bijdrage, moeten wij over bewijsstukken beschikken. Wij garanderen dat alle informatie vertrouwelijk behandeld en opgeslagen wordt. Wij geven Ún vragen slechts inlichtingen aan derden, nadat wij uw toestemming daarvoor kregen.

Prijs

Daar wij voor het grote deel met het systeem van dienstencheques werken, hebben wij binnen de aanvullende thuishulp een opdeling gemaakt in 3 cliëntgroepen.

 • Dienstencheque-cliënt : de cliënt is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van zijn cliëntnummer en dienstencheques. Hij betaalt per cheque 6,7 € en geeft per gewerkt uur een ondertekende dienstencheque aan de buurthelpster. Hij ontvangt op het einde van de maand geen factuur daar hij reeds zelf de dienstencheques heeft betaald. Indien u meer info over het systeem van dienstencheques wenst (hoe ze bestellen en gebruiken), klik dan op volgende link: www.dienstencheques.be of vraag meer info in uw plaatselijk pwa-kantoor.
 • Préfinancierings-cliënt : indien de cliënt en zijn omgeving zelf niet bij machte zijn om dienstencheques aan te vragen, kan Sociale Familiezorg het systeem van préfinanciering toepassen. Sociale Familiezorg bestelt, betaalt en ontvangt voor deze cliënt zelf de dienstencheques en factureert deze maandelijks voor een bedrag van 6,7 € per uur. De cheques worden na de hulpbeurt aan de cliënt voorgelegd en door hem gehandtekend. Indien er indicaties zijn dat het tarief van 6,7 € per uur te hoog is voor de cliënt (omwille van laag inkomen, schulden, …), kan een sociale correctie toegepast worden. Hierbij wordt aan lager tarief dan 6,7 € per uur aangerekend en past Sociale Familiezorg het verschil bij.
 • Noodhulpcliënt : voor bepaalde uit te voeren taken mogen geen dienstencheques worden gebruikt (verhuis voorbereiden, oplossen van vervuilde situaties). Hiervoor ontvangt of bestelt Sociale Familiezorg geen dienstencheques, maar rekent ze de cliënt een tarief aan van 6,7 € per uur. Indien er indicaties zijn dat het tarief van 6,7 € per uur te hoog is voor de cliënt (omwille van laag inkomen, schulden, …), kan een sociale correctie toegepast worden.

Facturatie
De buurthelpster laat u na elke hulpverleningsbeurt het aantal gepresteerde uren hulp ondertekenen. Bij préfinancierings- en noodhulpcliënten wordt op basis hiervan maandelijks een factuur opgemaakt, die via een domiciliëringsopdracht kan betaald worden.

terug

Inspraak, suggesties en klachten

Inspraak
Soms verloopt de hulp of de planning van de hulp niet zoals u zou wensen. Soms verloopt het ook moeilijker dan wij zouden wensen. Omwille van allerlei onvoorziene gebeurtenissen (ziekte, hospitalisatie, ziekenhuisontslag, overlijden, ...) is de coördinator dag in dag uit bezig met het plannen en herplannen van de beschikbare hulp. Iedereen heeft in die planning zijn waarde, zijn noden en zijn recht op inspraak. Wij zijn er voor u, en wij willen niets liever dan u tevreden zien! Laat uw ongenoegen dus niet nodeloos aangroeien, en vertél ons uw vragen en uw suggesties. Wij staan er borg voor dat wij zullen proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Suggesties en klachten
In eerste instantie kan u zich uiteraard wenden tot de buurthelpster of de coördinator.
Indien u geen vrede neemt met het antwoord of de geboden oplossing, kan u zich met uw klacht wenden tot de directeur, Dimitri Durlet (klik hier om contact op te nemen). In dat geval mag u binnen de 14 dagen een schriftelijk en gemotiveerd antwoord verwachten.

terug

Tel:
Fax:
03 213 40 30
03 213 40 39
Sociale Familiezorg vzw
Vleminckveld 28, 2000 Antwerpen
socialefamiliezorg@socfamzorg.be
KBC 409-9553221-26

Sociale Familiezorg